Navigace

Obsah

Školní  vzdělávací  program

 

„Školní vzdělávací program ZŠ Řevničov“

 

Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.“

Konfucius

 

Školní vzdělávací program  vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí a z koncepce inovace pedagogického procesu, která vznikla analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru a navázáním na zažité tradice školy. Základní myšlenkou vzdělávacího programu se pro nás stává škola otevřená všem – dětem, rodičům i široké veřejnosti. Škola přátelská, vlídná k dětem, bezpečná. Škola bez stresu a napětí s uvědomělou kázní, zajímavá, přitažlivá a tvůrčí pro všechny skupiny žáků podle jejich nadání. Vycházíme ze snahy podpořit co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků, a proto chceme věnovat stejnou pozornost a péči žákům nadaným i těm slabším. Žáka budeme respektovat jako osobnost individuálním přístupem, rozvíjet jeho schopnosti poskytnutím prostoru pro jeho osobní práci i vlastní individuální tempo. Budeme podporovat samostatné myšlení a samostatnou práci žáků a dbát na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale také jiné druhy nadání, jako je manuální, hudební, estetické, sportovní  apod. Umožníme zvýšení pohybové aktivity žáků a zdravý životní styl (tělesná zdatnost, environmentální výchova). Soustavně budeme věnovat pozornost dopravní výchově a dopravní kázni žáků školy. Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických znalostí a více se zaměřovat na poznatky použitelné v reálném životě. Povedeme proto žáky k využívání všech možných komunikačních a informačních technologií, dle finančních možností budeme udržovat a inovovat počítačovou vybavenost i vybavenost dalšími moderními pomůckami. Zaměříme se na vytvoření dobrého klimatu školy, na přátelské, vstřícné a tolerantní vztahy žáků, pedagogických pracovníků, rodičů i veřejnosti, neboť si uvědomujeme nutnost dobré prezentace školy na veřejnosti (výstavy prací žáků, akademie…)